Tài liệu tham khảo OpenThread C API

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.

Các trang tham khảo về API OpenThread.

Mô-đun

Chuông báo Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng cho dịch vụ chuông báo.
BLE Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng để giao tiếp với Máy chủ BLE.
Bảo mật BLE Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát hoạt động giao tiếp an toàn BLE (TLS qua BLE).
Bộ định tuyến đường trục Mô-đun này bao gồm các hàm dành cho Dịch vụ định tuyến đường trục OpenThread.
Nhân viên hỗ trợ biên giới Mô-đun này bao gồm các hàm cho vai trò Thread Border Agent.
Bộ định tuyến biên Mô-đun này bao gồm các hàm để quản lý dữ liệu mạng cục bộ bằng Bộ định tuyến đường viền OpenThread.
Trình quản lý định tuyến biên giới Học phần này bao gồm các định nghĩa liên quan đến Trình quản lý định tuyến biên giới.
Người quản lý kênh Mô-đun này bao gồm các chức năng dành cho Trình quản lý kênh.
Giám sát kênh Mô-đun này bao gồm các chức năng dành cho tính năng giám sát kênh.
Giám sát trẻ em Phụ lục này có các chức năng dành cho tính năng Giám sát trẻ em.
CoAP Mô-đun này bao gồm các chức năng kiểm soát hoạt động giao tiếp CoAP.
Bảo mật CoAP Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát hoạt động giao tiếp CoAP Secure (CoAP qua DTLS).
Giao diện dòng lệnh Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát việc thực thi ngăn xếp luồng.
Uỷ viên Học phần này có các chức năng dành cho vai trò Uỷ viên chủ đề.
Mã hoá – Nền tảng Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng cho Tiền mã hoá.
Mã hoá – Ngăn xếp luồng Mô-đun này bao gồm các hàm mật mã.
DNS Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát việc giao tiếp với DNS.
DNS – Nền tảng Mô-đun này bao gồm mô-đun trừu tượng của nền tảng để gửi truy vấn DNS đệ quy đến các máy chủ DNS ngược dòng.
DNS-SD (mDNS) Mô-đun này bao gồm tính năng trừu tượng của nền tảng cho DNS-SD (ví dụ: mDNS) trên mạng cơ sở hạ tầng.
Máy chủ DNS-SD Mô-đun này bao gồm các API cho máy chủ DNS-SD.
Entropy Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt của nền tảng để tạo entropy.
Lỗi Mô-đun này bao gồm các định nghĩa lỗi sử dụng trong OpenThread.
Chẩn đoán ban đầu – Nền tảng Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng cho các tính năng chẩn đoán.
Chẩn đoán ban đầu – Ngăn xếp luồng Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát việc thực thi ngăn xếp luồng.
Tổng quan Mô-đun này bao gồm các hàm cho tất cả vai trò của luồng.
Vùng nhớ khối xếp Mô-đun này bao gồm các hàm đặt vùng nhớ khối xếp OpenThread bên ngoài.
Bảng theo dõi nhật ký Ghi lại nhật ký của các sự kiện khác nhau, ví dụ như thông báo RX và TX hoặc các thay đổi về thông tin mạng.
ICMPv6 Mô-đun này bao gồm các chức năng điều khiển hoạt động giao tiếp ICMPv6.
IPv6 Mô-đun này bao gồm các chức năng kiểm soát hoạt động giao tiếp IPv6.
Giao diện cơ sở hạ tầng Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng cho giao diện mạng của cơ sở hạ tầng liền kề.
Thực thể Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát Thực thể OpenThread.
Phát hiện kẹt Mô-đun này bao gồm các chức năng cho tính năng phát hiện nhiễu tín hiệu.
Tham gia Mô-đun này bao gồm các hàm cho vai trò Thread Tham gia.
Đường liên kết Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát cấu hình lớp liên kết.
Chỉ số liên kết Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát giao thức Liên kết số liệu.
Ghi nhật ký – Nền tảng Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng cho dịch vụ nhật ký gỡ lỗi.
Ghi nhật ký – Ngăn xếp luồng Mô-đun này bao gồm các định nghĩa liên quan đến việc ghi nhật ký OpenThread.
Bộ nhớ Mô-đun này bao gồm tính năng trừu tượng của nền tảng để phân bổ bộ nhớ động.
Chẩn đoán lưới Học phần này bao gồm các định nghĩa và hàm cho Chẩn đoán lưới.
Tin nhắn Mô-đun này bao gồm các hàm thao tác với vùng đệm thông báo OpenThread.
Nhóm tin nhắn Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng cho nhóm thông báo.
Quy định khác Mô-đun này bao gồm các thành phần trừu tượng của nền tảng dành cho các hành vi khác.
Đường liên kết đa đài Mô-đun này bao gồm các định nghĩa và hàm cho liên kết đa đài.
Multicast DNS (DNS đa hướng) Mô-đun này xác định các API nền tảng cho ổ cắm DNS Multicast (mDNS).
Multicast DNS (DNS đa hướng) Mô-đun này bao gồm các API cho Multicast DNS (mDNS).
Nhiều khung Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng để hỗ trợ đa nền tảng.
NAT64 Mô-đun này bao gồm các hàm và cấu trúc cho hàm NAT64 trên bộ định tuyến biên.
Bộ đồng xử lý mạng Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát việc thực thi ngăn xếp luồng.
Trình mô phỏng mạng Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng cho OTNS.
Đồng bộ hoá thời gian kết nối mạng Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát dịch vụ đồng bộ hoá thời gian mạng.
Tập dữ liệu hoạt động Bao gồm các hàm cho API Tập dữ liệu hoạt động.
Người gửi Ping Tệp này bao gồm API OpenThread cho mô-đun người gửi ping.
Mật mã RNG Mô-đun này bao gồm các hàm tạo số ngẫu nhiên dưới dạng mã hoá.
RNG không phải là mật mã Mô-đun này bao gồm các hàm tạo số ngẫu nhiên không phải dạng mật mã.
Cấu hình vô tuyến Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng cho cấu hình radio.
Hoạt động vô tuyến Mô-đun này bao gồm mô-đun trừu tượng của nền tảng cho các hoạt động vô tuyến.
Số liệu thống kê về đài phát thanh Mô-đun này bao gồm các hàm cho thống kê radio.
Các loại sóng vô tuyến Mô-đun này bao gồm mô-đun trừu tượng của nền tảng cho khung radio.
Đường liên kết thô Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát cấu hình lớp liên kết thô.
Bộ định tuyến/Người lãnh đạo Mô-đun này bao gồm các chức năng cho Bộ định tuyến luồng và Thủ lĩnh.
Hàm SNTP Mô-đun này bao gồm các chức năng điều khiển giao tiếp SNTP.
SPI Slave Mô-đun này bao gồm mô-đun trừu tượng của nền tảng để giao tiếp dành cho máy chủ SPI.
SRP Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát hành vi SRP của ứng dụng.
Máy chủ Mô-đun này bao gồm các hàm để quản lý dữ liệu mạng cục bộ bằng Máy chủ OpenThread.
Settings Mô-đun này bao gồm mô-đun trừu tượng của nền tảng để lưu trữ các chế độ cài đặt bất biến.
TCP Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát hoạt động giao tiếp của TCP.
Chế độ trừu tượng liên quan đến TCP Mô-đun này bao gồm các thành phần trừu tượng dễ sử dụng ở đầu API TCP cơ sở.
TREL – Nền tảng Mô-đun này bao gồm tài liệu tóm tắt nền tảng cho Liên kết đóng gói vô tuyến luồng (TREL) bằng cách sử dụng DNS-SD và UDP/IPv6.
TREL – Ngăn xếp luồng Mô-đun này xác định các API liên kết đóng gói luồng vô tuyến (TREL) cho luồng qua cơ sở hạ tầng.
Tác vụ Mô-đun này bao gồm các hàm kiểm soát việc thực thi ngăn xếp luồng.
Dịch vụ thời gian Mô-đun này bao gồm bản tóm tắt nền tảng cho dịch vụ thời gian.
Chuỗi công cụ Mô-đun này xác định lớp trừu tượng của chuỗi công cụ thông qua các macro.
UDP Mô-đun này bao gồm các chức năng kiểm soát hoạt động giao tiếp UDP.
Chuyển tiếp UDP Mô-đun này bao gồm các chức năng dành cho tính năng chuyển tiếp UDP.
Giá trị tổng kiểm của Verhoeff Mô-đun này bao gồm các hàm để tính toán và xác thực giá trị tổng kiểm của Verhoeff.