Pyspinel

Xem nguồn trên GitHub

Pyspinel, có sẵn trên kho lưu trữ pyspinel GitHub, là một giao thức Python CLI cho giao thức Spinel được dùng để định cấu hình và quản lý OpenThread NCP hoặc RCPs. CLI này chủ yếu được nhắm mục tiêu cho các kiểm thử CI, nhưng có thể được sử dụng theo cách thủ công để thử nghiệm và kiểm thử các phiên bản OpenThread Co-Processor.

Pyspinel được dùng để:

  • Thêm thử nghiệm Co-Processor được mô phỏng để tích hợp liên tục.
  • Tự động hoá việc kiểm thử các máy kiểm thử chạy chương trình cơ sở Co-Processor trên phần cứng.
  • Gỡ lỗi bản dựng Co-Processor của OpenThread.
  • Chuyển đổi Bộ xử lý đồng bộ OpenThread thành một trình điều khiển gói.

Đóng góp

Bạn có thể đóng góp cho sự phát triển liên tục của Pyspinel bằng cách gửi báo cáo lỗi và yêu cầu về tính năng đến Công cụ theo dõi lỗi.