Lỗi

Mô-đun này bao gồm các định nghĩa lỗi dùng trong OpenThread.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

otError{
  OT_ERROR_NONE = 0,
  OT_ERROR_FAILED = 1,
  OT_ERROR_DROP = 2,
  OT_ERROR_NO_BUFS = 3,
  OT_ERROR_NO_ROUTE = 4,
  OT_ERROR_BUSY = 5,
  OT_ERROR_PARSE = 6,
  OT_ERROR_INVALID_ARGS = 7,
  OT_ERROR_SECURITY = 8,
  OT_ERROR_ADDRESS_QUERY = 9,
  OT_ERROR_NO_ADDRESS = 10,
  OT_ERROR_ABORT = 11,
  OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED = 12,
  OT_ERROR_INVALID_STATE = 13,
  OT_ERROR_NO_ACK = 14,
  OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE = 15,
  OT_ERROR_DETACHED = 16,
  OT_ERROR_FCS = 17,
  OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED = 18,
  OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR = 19,
  OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS = 20,
  OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED = 21,
  OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED = 22,
  OT_ERROR_NOT_FOUND = 23,
  OT_ERROR_ALREADY = 24,
  OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE = 26,
  OT_ERROR_NOT_CAPABLE = 27,
  OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT = 28,
  OT_ERROR_DUPLICATED = 29,
  OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT = 30,
  OT_ERROR_NOT_TMF = 31,
  OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME = 32,
  OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW = 34,
  OT_ERROR_INVALID_COMMAND = 35,
  OT_ERROR_PENDING = 36,
  OT_ERROR_REJECTED = 37,
  OT_NUM_ERRORS,
  OT_ERROR_GENERIC = 255
}
enum
Đại diện cho các mã lỗi được sử dụng trên OpenThread.

Typedef

otError typedef
enum otError
Đại diện cho các mã lỗi được sử dụng trên OpenThread.

Hàm

otThreadErrorToString(otError aError)
const char *
Chuyển đổi một enum otError thành một chuỗi.

Bảng liệt kê

otError

 otError

Đại diện cho các mã lỗi được sử dụng trên OpenThread.

Thuộc tính
OT_ERROR_ABORT

Thao tác đã bị hủy bỏ.

OT_ERROR_ADDRESS_FILTERED

Đã nhận một khung được lọc bằng bộ lọc địa chỉ (đưa vào danh sách cho phép hoặc bị từ chối).

OT_ERROR_ADDRESS_QUERY

Việc phân giải địa chỉ cần một thao tác truy vấn địa chỉ.

OT_ERROR_ALREADY

Hoạt động đang diễn ra.

OT_ERROR_BUSY

Dịch vụ đang bận và không thể thực hiện thao tác.

OT_ERROR_CHANNEL_ACCESS_FAILURE

Quá trình truyền không thể diễn ra do hoạt động trên kênh, nghĩa là cơ chế CSMA-CA đã bị lỗi (IEEE 802.15.4-2006).

OT_ERROR_DESTINATION_ADDRESS_FILTERED

Đã nhận một khung được lọc bằng bước kiểm tra địa chỉ điểm đến.

OT_ERROR_DETACHED

Hiện không được đính kèm vào Phân vùng luồng.

OT_ERROR_DROP

Đã bỏ qua tin nhắn.

OT_ERROR_DUPLICATED

Đã nhận một khung bị trùng lặp.

OT_ERROR_FAILED

Không thực hiện được.

OT_ERROR_FCS

Lỗi kiểm tra FCS khi nhận.

OT_ERROR_GENERIC

Lỗi chung (không nên sử dụng).

OT_ERROR_INVALID_ARGS

Đối số đầu vào không hợp lệ.

OT_ERROR_INVALID_COMMAND

Lệnh nhập (CLI) không hợp lệ.

OT_ERROR_INVALID_SOURCE_ADDRESS

Đã nhận một khung từ địa chỉ nguồn không hợp lệ.

OT_ERROR_INVALID_STATE

Không thể hoàn tất do trạng thái không hợp lệ.

OT_ERROR_IP6_ADDRESS_CREATION_FAILURE

Không tạo được địa chỉ IPv6.

OT_ERROR_LINK_MARGIN_LOW

Lề của đường liên kết quá thấp.

OT_ERROR_NONE

Không có lỗi.

OT_ERROR_NOT_CAPABLE

Hoạt động bị ngăn chặn bởi cờ chế độ.

OT_ERROR_NOT_FOUND

Không tìm thấy mục được yêu cầu.

OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED

Hàm hoặc phương thức không được triển khai.

OT_ERROR_NOT_LOWPAN_DATA_FRAME

Đã nhận một khung dữ liệu chưa được kéo xuống.

OT_ERROR_NOT_TMF

Tin nhắn không phải là Tin nhắn TMF.

OT_ERROR_NO_ACK

Không nhận được xác nhận sau macMaxFrameRetries (IEEE 802.15.4-2006).

OT_ERROR_NO_ADDRESS

Địa chỉ không có trong bảng so khớp nguồn.

OT_ERROR_NO_BUFS

Không đủ vùng đệm.

OT_ERROR_NO_FRAME_RECEIVED

Chưa nhận được khung hình nào.

OT_ERROR_NO_ROUTE

Không có tuyến đường nào.

OT_ERROR_PARSE

Không thể phân tích cú pháp thông báo.

OT_ERROR_PENDING

Mã lỗi đặc biệt được dùng để cho biết trạng thái thành công/lỗi đang chờ xử lý và chưa được xác định.

OT_ERROR_REASSEMBLY_TIMEOUT

Thông báo đang bị loại bỏ khỏi danh sách tập hợp lại do hết thời gian.

OT_ERROR_REJECTED

Yêu cầu bị từ chối.

OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT

Không nhận được phản hồi hoặc xác nhận hoặc phản hồi DNS, SNTP.

OT_ERROR_SECURITY

Không vượt qua được quy trình kiểm tra bảo mật.

OT_ERROR_UNKNOWN_NEIGHBOR

Đã nhận được khung hình từ một người hàng xóm không xác định.

OT_NUM_ERRORS

Số lượng lỗi đã xác định.

Typedef

otError

enum otError otError

Đại diện cho các mã lỗi được sử dụng trên OpenThread.

Hàm

otThreadErrorToString

const char * otThreadErrorToString(
  otError aError
)

Chuyển đổi một enum otError thành một chuỗi.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] aError
Enum otError.
Trả về
Một chuỗi đại diện cho một otError.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.