Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Ghi nhật ký

Mô-đun này bao gồm các định nghĩa liên quan đến ghi nhật ký OpenThread.

Tóm lược

Chức năng

otLoggingGetLevel (void)
Hàm này trả về mức nhật ký hiện tại.
otLoggingSetLevel ( otLogLevel aLogLevel)
Chức năng này đặt mức nhật ký.

Chức năng

otLoggingGetLevel

otLogLevel otLoggingGetLevel(
  void
)

Hàm này trả về mức nhật ký hiện tại.

Nếu tính năng cấp nhật ký động OPENTHREAD_CONFIG_LOG_LEVEL_DYNAMIC_ENABLE được bật, hàm này sẽ trả về cấp nhật ký động được đặt hiện tại. Nếu không, hàm này trả về mức nhật ký được cấu hình theo thời gian xây dựng.

Chi tiết
Lợi nhuận
Mức độ nhật ký.

otLoggingSetLevel

otError otLoggingSetLevel(
  otLogLevel aLogLevel
)

Chức năng này đặt mức nhật ký.

Chi tiết
Thông số
[in] aLogLevel
Mức độ nhật ký.
Giá trị trả lại
OT_ERROR_NONE
Đã cập nhật thành công cấp độ nhật ký.
OT_ERROR_INVALID_ARGS
Giá trị cấp nhật ký không hợp lệ.