Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SNTP (SNTP)

Mô-đun này bao gồm các chức năng kiểm soát việc giao tiếp SNTP.

Tóm tắt

Loại

otSntpQuery typedef
struct otSntpQuery
Cấu trúc này triển khai các thông số Truy vấn SNTP.
otSntpResponseHandler)(void *aContext, uint64_t aTime, otError aResult) typedef
void(*
Con trỏ hàm này được gọi khi nhận được phản hồi SNTP.

Hàm

otSntpClientQuery(otInstance *aInstance, const otSntpQuery *aQuery, otSntpResponseHandler aHandler, void *aContext)
Hàm này gửi truy vấn SNTP.
otSntpClientSetUnixEra(otInstance *aInstance, uint32_t aUnixEra)
void
Hàm này đặt số thời gian unix.

Cấu trúc

otSntpQuery

Cấu trúc này triển khai các thông số Truy vấn SNTP.

Loại

Truy vấn otSntpQuery

struct otSntpQuery otSntpQuery

Cấu trúc này triển khai các thông số Truy vấn SNTP.

otSntpResponseHandler

void(* otSntpResponseHandler)(void *aContext, uint64_t aTime, otError aResult)

Con trỏ hàm này được gọi khi nhận được phản hồi SNTP.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] aContext
Con trỏ tới ngữ cảnh theo từng ứng dụng.
[in] aTime
Chỉ định thời gian trên máy chủ khi phản hồi còn lại cho ứng dụng, theo thời gian UNIX.
[in] aResult
Kết quả của giao dịch SNTP.
Giá trị trả về
OT_ERROR_NONE
Đã nhận được phản hồi thành công và cung cấp thời gian trả lời trong aTime.
OT_ERROR_ABORT
Một giao dịch SNTP đã bị ngăn xếp bởi ngăn xếp.
OT_ERROR_BUSY
Chúng tôi đã nhận được gói tin Kiss-o'-ath.
OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT
Không nhận được phản hồi SNTP nào trong thời gian chờ.
OT_ERROR_FAILED
Đã nhận được phản hồi nhưng dữ liệu có chứa dữ liệu không chính xác.

Hàm

otSntpClientQuery

otError otSntpClientQuery(
  otInstance *aInstance,
  const otSntpQuery *aQuery,
  otSntpResponseHandler aHandler,
  void *aContext
)

Hàm này gửi truy vấn SNTP.

Hàm này chỉ dùng được khi tính năng OPENTHREAD_CONFIG_SNTP_CLIENT_ENABLE được bật.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] aInstance
Con trỏ đến một bản sao OpenThread.
[in] aQuery
Con trỏ để chỉ định tham số truy vấn SNTP.
[in] aHandler
Con trỏ hàm sẽ được gọi khi nhận phản hồi hoặc hết thời gian chờ.
[in] aContext
Con trỏ tới thông tin ngữ cảnh tùy ý.

otSntpClientSetUnixEra

void otSntpClientSetUnixEra(
  otInstance *aInstance,
  uint32_t aUnixEra
)

Hàm này đặt số thời gian unix.

Giá trị mặc định của thời đại unix được đặt thành 0. Các thời đại tiếp theo bắt đầu sau năm 2106.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] aInstance
Con trỏ đến một bản sao OpenThread.
[in] aUnixEra
Số thời đại Unix.

Macro

OT_SNTP_DEFAULT_CLIENT_IP

 OT_SNTP_DEFAULT_SERVER_IP "2001:4860:4806:8::"

Xác định địa chỉ SNTP Server mặc định – Google NTP Server.

OT_SNTP_DEFAULT_SERVER_PORT

 OT_SNTP_DEFAULT_SERVER_PORT 123

Xác định cổng Máy chủ SNTP mặc định.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.