Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

SNTP

Mô-đun này bao gồm các chức năng điều khiển giao tiếp SNTP.

Tóm lược

Typedefs

otSntpQuery typedef
struct otSntpQuery
Cấu trúc này thực hiện các tham số Truy vấn SNTP.
otSntpResponseHandler )(void *aContext, uint64_t aTime, otError aResult) typedef
void(*
Con trỏ hàm này được gọi khi nhận được phản hồi SNTP.

Chức năng

otSntpClientQuery ( otInstance *aInstance, const otSntpQuery *aQuery, otSntpResponseHandler aHandler, void *aContext)
Hàm này gửi một truy vấn SNTP.
otSntpClientSetUnixEra ( otInstance *aInstance, uint32_t aUnixEra)
void
Hàm này đặt số kỷ nguyên unix.

Cấu trúc

otSntpQuery

Cấu trúc này thực hiện các tham số Truy vấn SNTP.

Typedefs

otSntpQuery

struct otSntpQuery otSntpQuery

Cấu trúc này thực hiện các tham số Truy vấn SNTP.

otSntpResponseHandler

void(* otSntpResponseHandler)(void *aContext, uint64_t aTime, otError aResult)

Con trỏ hàm này được gọi khi nhận được phản hồi SNTP.

Chi tiết
Thông số
[in] aContext
Một con trỏ đến ngữ cảnh dành riêng cho ứng dụng.
[in] aTime
Chỉ định thời gian tại máy chủ khi phản hồi còn lại cho máy khách, trong thời gian UNIX.
[in] aResult
Kết quả của giao dịch SNTP.
Giá trị trả lại
OT_ERROR_NONE
Phản hồi đã được nhận thành công và thời gian được cung cấp trong aTime .
OT_ERROR_ABORT
Một giao dịch SNTP đã bị hủy bỏ bởi ngăn xếp.
OT_ERROR_BUSY
Đã nhận được gói Kiss-o'-death.
OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT
Không có phản hồi SNTP nào được nhận trong thời gian chờ.
OT_ERROR_FAILED
Đã nhận được phản hồi nhưng chứa dữ liệu không chính xác.

Chức năng

otSntpClientQuery

otError otSntpClientQuery(
  otInstance *aInstance,
  const otSntpQuery *aQuery,
  otSntpResponseHandler aHandler,
  void *aContext
)

Hàm này gửi một truy vấn SNTP.

Chức năng này chỉ khả dụng nếu tính năng OPENTHREAD_CONFIG_SNTP_CLIENT_ENABLE_CLIENT được bật.

Chi tiết
Thông số
[in] aInstance
Một con trỏ đến một phiên bản OpenThread.
[in] aQuery
Một con trỏ để chỉ định các tham số truy vấn SNTP.
[in] aHandler
Một con trỏ chức năng sẽ được gọi khi nhận phản hồi hoặc hết thời gian.
[in] aContext
Một con trỏ đến thông tin ngữ cảnh tùy ý.

otSntpClientSetUnixEra

void otSntpClientSetUnixEra(
  otInstance *aInstance,
  uint32_t aUnixEra
)

Hàm này đặt số kỷ nguyên unix.

Giá trị mặc định của kỷ nguyên unix được đặt thành 0. Các kỷ nguyên tiếp theo bắt đầu sau năm 2106.

Chi tiết
Thông số
[in] aInstance
Một con trỏ đến một phiên bản OpenThread.
[in] aUnixEra
Số kỷ nguyên Unix.

Macro

OT_SNTP_DEFAULT_SERVER_IP

 OT_SNTP_DEFAULT_SERVER_IP "2001:4860:4806:8::"

Xác định địa chỉ Máy chủ SNTP mặc định - Máy chủ Google NTP.

OT_SNTP_DEFAULT_SERVER_PORT

 OT_SNTP_DEFAULT_SERVER_PORT 123

Xác định cổng Máy chủ SNTP mặc định.