Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Sự hỗn loạn

Mô-đun này bao gồm sự trừu tượng hóa nền tảng để tạo entropy.

Tóm lược

Chức năng

otPlatEntropyGet (uint8_t *aOutput, uint16_t aOutputLength)
Điền vào bộ đệm bằng entropy.

Chức năng

otPlatEntropyGet

otError otPlatEntropyGet(
  uint8_t *aOutput,
  uint16_t aOutputLength
)

Điền vào bộ đệm bằng entropy.

Chức năng này PHẢI được thực hiện bằng cách sử dụng bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG).

Chi tiết
Thông số
[out] aOutput
Một con trỏ đến nơi đặt các giá trị ngẫu nhiên thực sự. Nó không vô giá trị.
[in] aOutputLength
Kích thước của aBuffer .
Giá trị trả lại
OT_ERROR_NONE
Đã điền thành công aBuffer với các giá trị ngẫu nhiên thực sự.
OT_ERROR_FAILED
Không thể điền vào aBuffer các giá trị ngẫu nhiên thực sự.
OT_ERROR_INVALID_ARGS
aBuffer đã được đặt thành NULL.