آنتروپی

این ماژول شامل انتزاع پلت فرم برای تولید آنتروپی است.

خلاصه

کارکرد

otPlatEntropyGet (uint8_t *aOutput, uint16_t aOutputLength)
بافر را با آنتروپی پر کنید.

کارکرد

otPlatEntropyGet

otError otPlatEntropyGet(
  uint8_t *aOutput,
  uint16_t aOutputLength
)

بافر را با آنتروپی پر کنید.

باید با استفاده از یک مولد اعداد تصادفی واقعی (TRNG) پیاده سازی شود.

جزئیات
مولفه های
[out] aOutput
یک اشاره گر به جایی که مقادیر تصادفی واقعی در آن قرار می گیرند. نباید خالی باشد.
[in] aOutputLength
اندازه aBuffer .
ارزش های بازگشتی
OT_ERROR_NONE
aBuffer با مقادیر تصادفی واقعی با موفقیت پر شد.
OT_ERROR_FAILED
پر کردن aBuffer با مقادیر تصادفی واقعی انجام نشد.
OT_ERROR_INVALID_ARGS
aBuffer روی NULL تنظیم شد.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.