otNetifMulticastAddress

#include <ip6.h>

Đại diện cho địa chỉ phát đa hướng giao diện mạng IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddress
Địa chỉ phát đa hướng IPv6.
mNext
const struct otNetifMulticastAddress *
Con trỏ đến địa chỉ phát đa hướng giao diện mạng tiếp theo.

Thuộc tính công khai

mAddress

otIp6Address otNetifMulticastAddress::mAddress

Địa chỉ phát đa hướng IPv6.

mNext

const struct otNetifMulticastAddress * otNetifMulticastAddress::mNext

Con trỏ đến địa chỉ phát đa hướng giao diện mạng tiếp theo.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.