otNetifMulticastAddress

#include <ip6.h>

Đại diện cho địa chỉ đa hướng giao diện mạng IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddress
Địa chỉ phát đa hướng IPv6.
mNext
const struct otNetifMulticastAddress *
Con trỏ tới địa chỉ phát đa hướng giao diện mạng tiếp theo.

Thuộc tính công khai

Địa chỉ

otIp6Address otNetifMulticastAddress::mAddress

Địa chỉ phát đa hướng IPv6.

Tiếp theo

const struct otNetifMulticastAddress * otNetifMulticastAddress::mNext

Con trỏ tới địa chỉ phát đa hướng giao diện mạng tiếp theo.

Tài nguyên

Các chủ đề Tham chiếu API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có sẵn trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.