Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otNetifMulticastAddress

#include <ip6.h>

Cấu trúc này biểu thị một địa chỉ đa hướng giao diện mạng IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddress
Địa chỉ đa hướng IPv6.
mNext
const struct otNetifMulticastAddress *
Con trỏ đến địa chỉ đa hướng giao diện mạng tiếp theo.

Thuộc tính công khai

mAddress

otIp6Address otNetifMulticastAddress::mAddress

Địa chỉ đa hướng IPv6.

mNext

const struct otNetifMulticastAddress * otNetifMulticastAddress::mNext

Con trỏ đến địa chỉ đa hướng giao diện mạng tiếp theo.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.