otNetifMulticastAddress

#include <ip6.h>

این ساختار نشان دهنده یک آدرس چندپخشی رابط شبکه IPv6 است.

خلاصه

صفات عمومی

mAddress
آدرس چندپخشی IPv6.
mNext
const struct otNetifMulticastAddress *
اشاره گر به آدرس چندپخشی رابط شبکه بعدی.

صفات عمومی

آدرس

otIp6Address otNetifMulticastAddress::mAddress

آدرس چندپخشی IPv6.

mNext

const struct otNetifMulticastAddress * otNetifMulticastAddress::mNext

اشاره گر به آدرس چندپخشی رابط شبکه بعدی.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.