آدرس otIp6

#include <ip6.h>

نشان دهنده یک آدرس IPv6 است.

خلاصه

صفات عمومی

mFields
فیلدهای دسترسی IPv6.

اتحادیه ها

آدرس otIp6:: OT_TOOL_PACKED_FIELD

صفات عمومی

mFields

union otIp6Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6Address::mFields

فیلدهای دسترسی IPv6

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.