otIp6Address

#include <ip6.h>

Đại diện cho địa chỉ IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFields
Các trường của trình truy cập IPv6.

Hiệp hội

otIp6Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Thuộc tính công khai

mFields

union otIp6Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6Address::mFields

Các trường của trình truy cập IPv6.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.