Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otIp6Địa chỉ::OT_FLAG_PACKED_FIELD

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m16[16/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
Trường 16 bit
m32[16/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
Trường 32 bit
m8[16]
uint8_t
Trường 8 bit
mComponents
Thành phần địa chỉ IPv6.

Thuộc tính công khai

m16

uint16_t m16[16/sizeof(uint16_t)]

Trường 16 bit

m32

uint32_t m32[16/sizeof(uint32_t)]

Trường 32 bit

m8

uint8_t m8[16]

Trường 8 bit

mThành phần

otIp6AddressComponents mComponents

Thành phần địa chỉ IPv6.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.