Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

otIp6AddressThành phần

#include <ip6.h>

Cấu trúc này đại diện cho các thành phần của địa chỉ IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mIid
Số nhận dạng giao diện (ít nhất có 64 bit của địa chỉ)
mNetworkPrefix
Tiền tố mạng (64 bit quan trọng nhất của địa chỉ)

Thuộc tính công khai

mIid

otIp6InterfaceIdentifier otIp6AddressComponents::mIid

Số nhận dạng giao diện (ít nhất có 64 bit của địa chỉ)

Tiền tố mạng

otIp6NetworkPrefix otIp6AddressComponents::mNetworkPrefix

Tiền tố mạng (64 bit quan trọng nhất của địa chỉ)

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.