otIp6AddressComponents

#include <ip6.h>

Đại diện cho các thành phần của địa chỉ IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mIid
Giá trị nhận dạng giao diện (ít nhất 64 bit của địa chỉ)
mNetworkPrefix
Tiền tố mạng (64 bit quan trọng nhất của địa chỉ)

Thuộc tính công khai

mIid

otIp6InterfaceIdentifier otIp6AddressComponents::mIid

Giá trị nhận dạng giao diện (ít nhất 64 bit của địa chỉ)

mNetworkPrefix

otIp6NetworkPrefix otIp6AddressComponents::mNetworkPrefix

Tiền tố mạng (64 bit quan trọng nhất của địa chỉ)

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.