otIp6AddressComponents

#include <ip6.h>

این ساختار اجزای یک آدرس IPv6 را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mIid
شناسه رابط (کمترین 64 بیت آدرس)
mNetworkPrefix
پیشوند شبکه (مهمترین 64 بیت آدرس)

صفات عمومی

اواسط

otIp6InterfaceIdentifier otIp6AddressComponents::mIid

شناسه رابط (کمترین 64 بیت آدرس)

mNetworkPrefix

otIp6NetworkPrefix otIp6AddressComponents::mNetworkPrefix

پیشوند شبکه (مهمترین 64 بیت آدرس)

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.