otIp6InterfaceIdentifier

#include <ip6.h>

نشان دهنده شناسه رابط یک آدرس IPv6 است.

خلاصه

صفات عمومی

mFields
فیلدهای دسترسی شناسه رابط.

اتحادیه ها

otIp6InterfaceIdentifier:: OT_TOOL_PACKED_FIELD

صفات عمومی

mFields

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

فیلدهای دسترسی شناسه رابط.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.