otIp6InterfaceIdentifier

#include <ip6.h>

Biểu thị giá trị nhận dạng giao diện của địa chỉ IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFields
Các trường trình truy cập Giá trị nhận dạng giao diện.

Hiệp hội

otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Thuộc tính công khai

mFields

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

Các trường trình truy cập Giá trị nhận dạng giao diện.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.