Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

otIp6InterfaceIdentifier

#include <ip6.h>

Cấu trúc này đại diện cho Định danh giao diện của địa chỉ IPv6.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mFields
Các trường truy cập Định danh giao diện.

Công đoàn

otIp6InterfaceIdentifier :: OT_TOOL_PACKED_FIELD

Thuộc tính công cộng

năng suất

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

Các trường truy cập Định danh giao diện.