Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

otIp6InterfaceIdentifier

#include <ip6.h>

Cấu trúc này đại diện cho Mã nhận dạng giao diện của địa chỉ IPv6.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mFields
Các trường của trình truy cập Mã nhận dạng giao diện.

Đoàn thể

otIp6InterfaceIdentifier :: OT_TOOL_PACKED_FIELD

Thuộc tính công cộng

mFields

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

Các trường của trình truy cập Mã nhận dạng giao diện.