Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

otIp6InterfaceIdentifier

#include <ip6.h>

Cấu trúc này thể hiện Giá trị nhận dạng giao diện của địa chỉ IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mFields
Trường trình truy cập Giá trị nhận dạng giao diện.

Liên đoàn

otIp6InterfaceIdentifier::OT_FLAG_PACKED_FIELD

Thuộc tính công khai

mFields

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

Trường trình truy cập Giá trị nhận dạng giao diện.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.