otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m16[8/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
Trường 16 bit
m32[8/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
Trường 32 bit
m8[8]
uint8_t
Trường 8 bit

Thuộc tính công khai

m16

uint16_t m16[8/sizeof(uint16_t)]

Trường 16 bit

m32

uint32_t m32[8/sizeof(uint32_t)]

Trường 32 bit

m8

uint8_t m8[8]

Trường 8 bit

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.