Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otIp6InterfaceIdentifier::OT_Tool_PACKED_FIELD

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m16[8/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
Trường 16 bit
m32[8/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
Trường 32 bit
m8[8]
uint8_t
Trường 8 bit

Thuộc tính công khai

16 m

uint16_t m16[8/sizeof(uint16_t)]

Trường 16 bit

m32

uint32_t m32[8/sizeof(uint32_t)]

Trường 32 bit

m8

uint8_t m8[8]

Trường 8 bit

Tài nguyên

Các chủ đề về Tham chiếu API OpenThread được tạo từ mã nguồn, có sẵn trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.