otIp6InterfaceIdentifier:: OT_TOOL_PACKED_FIELD

خلاصه

صفات عمومی

m16 [8/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
فیلدهای 16 بیتی
m32 [8/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
فیلدهای 32 بیتی
m8 [8]
uint8_t
فیلدهای 8 بیتی

صفات عمومی

m16

uint16_t m16[8/sizeof(uint16_t)]

فیلدهای 16 بیتی

m32

uint32_t m32[8/sizeof(uint32_t)]

فیلدهای 32 بیتی

m8

uint8_t m8[8]

فیلدهای 8 بیتی

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.