Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

otIp6InterfaceIdentifier

#include <ip6.h>

โครงสร้างนี้แสดงถึง Interface Identifier ของที่อยู่ IPv6

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

mFields
ฟิลด์ accessor Interface Identifier

ยูเนี่ยน

otIp6InterfaceIdentifier :: OT_TOOL_PACKED_FIELD

คุณลักษณะสาธารณะ

mFields

union otIp6InterfaceIdentifier::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp6InterfaceIdentifier::mFields

ฟิลด์ accessor Interface Identifier