otIp6NetworkPrefix

#include <ip6.h>

نشان دهنده پیشوند شبکه یک آدرس IPv6 (مهمترین 64 بیت آدرس) است.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [8]
uint8_t
پیشوند شبکه

صفات عمومی

m8

uint8_t otIp6NetworkPrefix::m8[8]

پیشوند شبکه

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.