otIp6NetworkPrefix

#include <ip6.h>

Đại diện cho Tiền tố mạng của địa chỉ IPv6 (64 bit quan trọng nhất của địa chỉ).

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m8[8]
uint8_t
Tiền tố mạng.

Thuộc tính công khai

m8

uint8_t otIp6NetworkPrefix::m8[8]

Tiền tố mạng.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.