Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tiền tố mạng otIp6

#include <ip6.h>

Cấu trúc này đại diện cho Tiền tố mạng của địa chỉ IPv6 (66 bit quan trọng nhất của địa chỉ).

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m8[8]
uint8_t
Tiền tố mạng.

Thuộc tính công khai

m8

uint8_t otIp6NetworkPrefix::m8[8]

Tiền tố mạng.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.