آدرس otIp6:: OT_TOOL_PACKED_FIELD

خلاصه

صفات عمومی

m16 [16/sizeof(uint16_t)]
uint16_t
فیلدهای 16 بیتی
m32 [16/sizeof(uint32_t)]
uint32_t
فیلدهای 32 بیتی
m8 [16]
uint8_t
فیلدهای 8 بیتی
mComponents
اجزای آدرس IPv6

صفات عمومی

m16

uint16_t m16[16/sizeof(uint16_t)]

فیلدهای 16 بیتی

m32

uint32_t m32[16/sizeof(uint32_t)]

فیلدهای 32 بیتی

m8

uint8_t m8[16]

فیلدهای 8 بیتی

mComponents

otIp6AddressComponents mComponents

اجزای آدرس IPv6

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.