Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otLinkModeConfig

#include <thread.h>

Cấu trúc này đại diện cho cấu hình Chế độ liên kết MLE.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mDeviceType
bool
1, nếu người gửi là FTD. 0, ngược lại.
mNetworkData
bool
1, nếu người gửi yêu cầu Dữ liệu Mạng đầy đủ. 0, ngược lại.
mRxOnWhenIdle
bool
1, nếu người gửi bật máy thu khi không truyền. 0, ngược lại.

Thuộc tính công khai