Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

otLinkModeConfig

#include <thread.h>

Cấu trúc này thể hiện cấu hình Chế độ liên kết MLE.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mDeviceType
bool
1, nếu người gửi là một FTD. 0, nếu không.
mNetworkData
bool
1, nếu người gửi yêu cầu toàn bộ Dữ liệu mạng. 0, nếu không.
mRxOnWhenIdle
bool
1, nếu người gửi bật bộ thu khi không truyền. 0, nếu không.

Thuộc tính công khai

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.