Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

otLinkModeConfig

#include <thread.h>

Cấu trúc này đại diện cho cấu hình Chế độ liên kết MLE.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mDeviceType
bool
1, nếu người gửi là một FTD. 0, nếu không.
mNetworkData
bool
1, nếu người gửi yêu cầu Dữ liệu Mạng đầy đủ. 0, nếu không.
mRxOnWhenIdle
bool
1, nếu người gửi bật máy thu khi không truyền. 0, nếu không.
mSecureDataRequests
bool
1, nếu người gửi sử dụng IEEE 802.15.4 để bảo mật tất cả các yêu cầu dữ liệu. 0, nếu không.

Thuộc tính công cộng