OTLinkModeConfig

#include <thread.h>

โครงสร้างนี้เป็นการกําหนดค่าโหมดลิงก์ MLE

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mDeviceType
bool
1 หากผู้ส่งเป็น FTD หากเป็นอย่างอื่น
mNetworkData
bool
1 หากผู้ส่งต้องใช้ข้อมูลเครือข่ายแบบเต็ม หากเป็นอย่างอื่น
mRxOnWhenIdle
bool
1. หากผู้ส่งได้รับสัญญาณเมื่อไม่ได้ส่ง หากเป็นอย่างอื่น

แอตทริบิวต์สาธารณะ

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล