otLinkModeConfig

#include <thread.h>

یک پیکربندی حالت پیوند MLE را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mDeviceType
bool
1، اگر فرستنده FTD باشد. 0، در غیر این صورت
mNetworkData
bool
1، اگر فرستنده به داده های شبکه کامل نیاز دارد. 0، در غیر این صورت
mRxOnWhenIdle
bool
1، اگر فرستنده گیرنده خود را در هنگام عدم ارسال روشن باشد. 0، در غیر این صورت

صفات عمومی

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.