otSockAddr

#include <ip6.h>

Đại diện cho địa chỉ ổ cắm IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddress
Địa chỉ IPv6.
mPort
uint16_t
Cổng lớp truyền tải.

Thuộc tính công khai

mAddress

otIp6Address otSockAddr::mAddress

Địa chỉ IPv6.

mPort

uint16_t otSockAddr::mPort

Cổng lớp truyền tải.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.