otSockAddr

#include <ip6.h>

نشان دهنده یک آدرس سوکت IPv6 است.

خلاصه

صفات عمومی

mAddress
یک آدرس IPv6
mPort
uint16_t
یک بندر لایه حمل و نقل

صفات عمومی

آدرس

otIp6Address otSockAddr::mAddress

یک آدرس IPv6

mPort

uint16_t otSockAddr::mPort

یک بندر لایه حمل و نقل

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.