Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otIp6AddressInfo

#include <ip6.h>

Cấu trúc này thể hiện thông tin địa chỉ IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddress
const otIp6Address *
Con trỏ đến địa chỉ IPv6.
mPreferred
bool
Đây có phải là địa chỉ ưu tiên không.
mPrefixLength
uint8_t
Độ dài tiền tố của mAddress nếu là địa chỉ đồng nhất.
mScope
uint8_t
Phạm vi của địa chỉ này.

Thuộc tính công khai

mAddress

const otIp6Address * otIp6AddressInfo::mAddress

Con trỏ đến địa chỉ IPv6.

mPreferred

bool otIp6AddressInfo::mPreferred

Đây có phải là địa chỉ ưu tiên không.

mPrefixLength

uint8_t otIp6AddressInfo::mPrefixLength

Độ dài tiền tố của mAddress nếu là địa chỉ đồng nhất.

mScope

uint8_t otIp6AddressInfo::mScope

Phạm vi của địa chỉ này.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.