otIp6AddressInfo

#include <ip6.h>

Biểu thị thông tin địa chỉ IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddress
const otIp6Address *
Con trỏ tới địa chỉ IPv6.
mPreferred
bool
Liệu đây có phải là địa chỉ ưu tiên hay không.
mPrefixLength
uint8_t
Độ dài tiền tố của mAddress nếu đó là địa chỉ unicast.
mScope
uint8_t
Phạm vi của địa chỉ này.

Thuộc tính công khai

mAddress

const otIp6Address * otIp6AddressInfo::mAddress

Con trỏ tới địa chỉ IPv6.

mPreferred

bool otIp6AddressInfo::mPreferred

Liệu đây có phải là địa chỉ ưu tiên hay không.

mPrefixLength

uint8_t otIp6AddressInfo::mPrefixLength

Độ dài tiền tố của mAddress nếu đó là địa chỉ unicast.

mScope

uint8_t otIp6AddressInfo::mScope

Phạm vi của địa chỉ này.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.