otIp6AddressInfo

#include <ip6.h>

اطلاعات آدرس IPv6 را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mAddress
const otIp6Address *
اشاره گر به آدرس IPv6.
mPreferred
bool
آیا این آدرس ترجیحی است.
mPrefixLength
uint8_t
طول پیشوند mAddress اگر یک آدرس unicast باشد.
mScope
uint8_t
محدوده این آدرس.

صفات عمومی

آدرس

const otIp6Address * otIp6AddressInfo::mAddress

اشاره گر به آدرس IPv6.

mPreferred

bool otIp6AddressInfo::mPreferred

آیا این آدرس ترجیحی است.

mPrefixLength

uint8_t otIp6AddressInfo::mPrefixLength

طول پیشوند mAddress اگر یک آدرس unicast باشد.

mScope

uint8_t otIp6AddressInfo::mScope

محدوده این آدرس.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.