otIp6Prefix

#include <ip6.h>

Đại diện cho tiền tố IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLength
uint8_t
Độ dài tiền tố IPv6 (tính bằng bit).
mPrefix
Tiền tố IPv6.

Thuộc tính công khai

mLength

uint8_t otIp6Prefix::mLength

Độ dài tiền tố IPv6 (tính bằng bit).

mPrefix

otIp6Address otIp6Prefix::mPrefix

Tiền tố IPv6.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.