Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tiền tố otIp6

#include <ip6.h>

Cấu trúc này đại diện cho một tiền tố IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLength
uint8_t
Độ dài tiền tố IPv6 (tính bằng bit).
mPrefix
Tiền tố IPv6.

Thuộc tính công khai

Chiều dài

uint8_t otIp6Prefix::mLength

Độ dài tiền tố IPv6 (tính bằng bit).

mPrefix

otIp6Address otIp6Prefix::mPrefix

Tiền tố IPv6.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.