پیشوند otIp6

#include <ip6.h>

یک پیشوند IPv6 را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mLength
uint8_t
طول پیشوند IPv6 (بر حسب بیت).
mPrefix
پیشوند IPv6.

صفات عمومی

میلی متر طول

uint8_t otIp6Prefix::mLength

طول پیشوند IPv6 (بر حسب بیت).

mPrefix

otIp6Address otIp6Prefix::mPrefix

پیشوند IPv6.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.