انواع رادیو

این ماژول شامل انتزاع پلت فرم برای یک قاب رادیویی است.

خلاصه

شمارش ها

anonymous enum {
OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE = 127,
OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE = 3,
OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET = 2,
OT_RADIO_BIT_RATE = 250000,
OT_RADIO_BITS_PER_OCTET = 8,
OT_RADIO_LQI_NONE = 0,
OT_RADIO_RSSI_INVALID = 127,
OT_RADIO_POWER_INVALID = 127
}
شمارش
anonymous enum {
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0 = 0,
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0),
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2 = 2,
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2)
}
شمارش
این شمارش صفحه کانال را مشخص می کند.
anonymous enum {
OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 1,
OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 10,
OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0x3ff << OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN,
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 11,
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 26,
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0xffff << OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN
}
شمارش
این شمارش محدوده کانال باند فرکانس را مشخص می کند.
anonymous enum {
OT_RADIO_CAPS_NONE = 0,
OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT = 1 << 0,
OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN = 1 << 1,
OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES = 1 << 2,
OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF = 1 << 3,
OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX = 1 << 4,
OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC = 1 << 5,
OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING = 1 << 6,
OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING = 1 << 7
}
شمارش
این شمارش ثابت هایی را تعریف می کند که برای نشان دادن قابلیت های مختلف رادیویی استفاده می شوند.
anonymous enum {
OT_IE_HEADER_SIZE = 2,
OT_CSL_IE_SIZE = 4,
OT_ACK_IE_MAX_SIZE = 16,
OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE = 2
}
شمارش
این شمارش ثابت هایی را در مورد اندازه سرفصل IE در ACK تعریف می کند.
otRadioKeyType {
OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY = 0,
OT_KEY_TYPE_KEY_REF = 1
}
شمارش
این شمارش ثابت هایی را در مورد انواع کلید تعریف می کند.
otRadioState شمارش
این ساختار نشان دهنده وضعیت یک رادیو است.

Typedefs

otExtAddress typedef
struct otExtAddress
این ساختار نشان دهنده آدرس توسعه یافته IEEE 802.15.4 است.
otLinkMetrics typedef
این ساختار نشان دهنده معیارهایی است که برای پرس و جو مشخص شده اند.
otMacKey typedef
struct otMacKey
این ساختار یک کلید MAC را نشان می دهد.
otMacKeyMaterial typedef
otMacKeyRef typedef
این نوع نشان دهنده یک MAC Key Ref است که توسط PSA استفاده می شود.
otPanId typedef
uint16_t
این نوع نشان دهنده PAN ID IEEE 802.15.4 است.
otRadioCaps typedef
uint8_t
این نوع نشان دهنده قابلیت های رادیویی است.
otRadioCoexMetrics typedef
موارد زیر انتقال حالت رادیویی معتبر هستند:
otRadioFrame typedef
struct otRadioFrame
این ساختار یک فریم رادیویی IEEE 802.15.4 را نشان می دهد.
otRadioIeInfo typedef
این ساختار اطلاعات مربوط به IEEE 802.15.4 Header IE (Information Element) یک فریم رادیویی را نشان می دهد.
otRadioState typedef
این ساختار نشان دهنده وضعیت یک رادیو است.
otShortAddress typedef
uint16_t
این نوع نشان دهنده آدرس کوتاه IEEE 802.15.4 است.

متغیرها

OT_TOOL_PACKED_END

سازه ها

otExtAddress

این ساختار نشان دهنده آدرس توسعه یافته IEEE 802.15.4 است.

otLinkMetrics

این ساختار نشان دهنده معیارهایی است که برای پرس و جو مشخص شده اند.

otMacKey

این ساختار یک کلید MAC را نشان می دهد.

otMacKeyMaterial

این ساختار یک کلید MAC را نشان می دهد.

otRadioCoexMetrics

موارد زیر انتقال حالت رادیویی معتبر هستند:

otRadioFrame

این ساختار یک فریم رادیویی IEEE 802.15.4 را نشان می دهد.

otRadioIeInfo

این ساختار اطلاعات مربوط به IEEE 802.15.4 Header IE (Information Element) یک فریم رادیویی را نشان می دهد.

شمارش ها

شماره ناشناس

 anonymous enum
خواص
OT_RADIO_BITS_PER_OCTET

تعداد بیت در اکتت.

OT_RADIO_BIT_RATE

2.4 گیگاهرتز IEEE 802.15.4 (بیت در ثانیه)

OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE

aMaxPHYPacketSize (IEEE 802.15.4-2006)

OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE

حداقل اندازه قاب FCS + CONTROL.

OT_RADIO_LQI_NONE

اندازه گیری LQI پشتیبانی نمی شود.

OT_RADIO_POWER_INVALID

مقدار توان نامعتبر یا ناشناخته.

OT_RADIO_RSSI_INVALID

مقدار RSSI نامعتبر یا ناشناخته است.

OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET

2.4 گیگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

شماره ناشناس

 anonymous enum

این شمارش صفحه کانال را مشخص می کند.

خواص
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0

2.4 گیگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK

2.4 گیگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2

915 مگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK

915 مگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

شماره ناشناس

 anonymous enum

این شمارش محدوده کانال باند فرکانس را مشخص می کند.

خواص
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

2.4 گیگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

2.4 گیگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

2.4 گیگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

915 مگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

915 مگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

915 مگاهرتز IEEE 802.15.4-2006

شماره ناشناس

 anonymous enum

این شمارش ثابت هایی را تعریف می کند که برای نشان دادن قابلیت های مختلف رادیویی استفاده می شوند.

به otRadioCaps مراجعه کنید.

خواص
OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT

رادیو از رویداد AckTime پشتیبانی می کند.

OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF

رادیو از CSMA backoff برای انتقال فریم پشتیبانی می کند (اما بدون تلاش مجدد).

OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN

رادیو از اسکن انرژی پشتیبانی می کند.

OT_RADIO_CAPS_NONE

رادیو هیچ قابلیتی را پشتیبانی نمی کند.

OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING

رادیو در زمان خاصی از rx پشتیبانی می کند.

OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX

رادیو از انتقال مستقیم از خواب به TX با CSMA پشتیبانی می کند.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES

رادیو از منطق امتحان مجدد tx با اجتناب از برخورد (CSMA) پشتیبانی می کند.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC

رادیو از امنیت tx پشتیبانی می کند.

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING

رادیو از tx در زمان خاصی پشتیبانی می کند.

شماره ناشناس

 anonymous enum

این شمارش ثابت هایی را در مورد اندازه سرفصل IE در ACK تعریف می کند.

خواص
OT_ACK_IE_MAX_SIZE

حداکثر طول هدر IE در ACK.

OT_CSL_IE_SIZE

اندازه محتوای CSL IE در بایت.

OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE

حداکثر طول داده های Link Metrics در IE خاص فروشنده.

OT_IE_HEADER_SIZE

اندازه هدر IE بر حسب بایت

otRadioKeyType

 otRadioKeyType

این شمارش ثابت هایی را در مورد انواع کلید تعریف می کند.

خواص
OT_KEY_TYPE_KEY_REF

از Reference to Key استفاده کنید.

OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY

از کلیدهای لغوی استفاده کنید.

otRadioState

 otRadioState

این ساختار نشان دهنده وضعیت یک رادیو است.

در ابتدا، یک رادیو در حالت غیر فعال است.

Typedefs

otExtAddress

struct otExtAddress otExtAddress

این ساختار نشان دهنده آدرس توسعه یافته IEEE 802.15.4 است.

otLinkMetrics

struct otLinkMetrics otLinkMetrics

این ساختار نشان دهنده معیارهایی است که برای پرس و جو مشخص شده اند.

otMacKey

struct otMacKey otMacKey

این ساختار یک کلید MAC را نشان می دهد.

otMacKeyMaterial

struct otMacKeyMaterial otMacKeyMaterial

otMacKeyRef

otCryptoKeyRef otMacKeyRef

این نوع نشان دهنده یک MAC Key Ref است که توسط PSA استفاده می شود.

otPanId

uint16_t otPanId

این نوع نشان دهنده PAN ID IEEE 802.15.4 است.

otRadioCaps

uint8_t otRadioCaps

این نوع نشان دهنده قابلیت های رادیویی است.

مقدار یک فیلد بیتی است که قابلیت های پشتیبانی شده توسط رادیو را نشان می دهد. تعاریف OT_RADIO_CAPS_* را ببینید.

otRadioCoexMetrics

struct otRadioCoexMetrics otRadioCoexMetrics

موارد زیر انتقال حالت رادیویی معتبر هستند:

(رادیو روشن) +----+ Enable() +-+ Receive() +---+ Transmit() +----+ | |----->| |----->| |-------->| | | معلول | | خواب | | دریافت | | انتقال | | |<-----| |<-----| |<--------| | +----+ Disable() +-+ Sleep() +---+ Receive() +----+ (Radio OFF) یا سیگنال TransmitDone

در طول فرمان درخواست داده IEEE 802.15.4، اگر پلتفرم از قابلیت OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX پشتیبانی کند، می‌توان انتقال Sleep->Receive->Transmit را به انتقال مستقیم از Sleep به Transmit کوتاه کرد. این ساختار معیارهای همزیستی رادیویی را نشان می دهد.

otRadioFrame

struct otRadioFrame otRadioFrame

این ساختار یک فریم رادیویی IEEE 802.15.4 را نشان می دهد.

otRadioIeInfo

struct otRadioIeInfo otRadioIeInfo

این ساختار اطلاعات مربوط به IEEE 802.15.4 Header IE (Information Element) یک فریم رادیویی را نشان می دهد.

otRadioState

enum otRadioState otRadioState

این ساختار نشان دهنده وضعیت یک رادیو است.

در ابتدا، یک رادیو در حالت غیر فعال است.

otShortAddress

uint16_t otShortAddress

این نوع نشان دهنده آدرس کوتاه IEEE 802.15.4 است.

متغیرها

OT_TOOL_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otExtAddress OT_TOOL_PACKED_END

ماکروها

CSL_IE_HEADER_BYTES_HI

 CSL_IE_HEADER_BYTES_HI 0x0d

بایت دوم هدر CSL IE ثابت شد.

CSL_IE_HEADER_BYTES_LO

 CSL_IE_HEADER_BYTES_LO 0x04

بایت اول هدر CSL IE ثابت شد.

OT_EXT_ADDRESS_SIZE

 OT_EXT_ADDRESS_SIZE 8

اندازه یک آدرس توسعه یافته IEEE 802.15.4 (بایت)

OT_MAC_KEY_SIZE

 OT_MAC_KEY_SIZE 16

اندازه کلید MAC بر حسب بایت

OT_PANID_BROADCAST

 OT_PANID_BROADCAST 0xffff

IEEE 802.15.4 Broadcast PAN ID.

OT_TOOL_PACKED_END

 OT_TOOL_PACKED_END

نشانه اختصاصی کامپایلر در انتهای یک کلاس یا ساختار بسته بندی شده بایتی.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.