otMacKey

#include <radio.h>

یک کلید MAC را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [16]
uint8_t
بایت های کلید MAC.

صفات عمومی

m8

uint8_t otMacKey::m8[16]

بایت های کلید MAC.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.