ประเภทเครื่องรับวิทยุ

โมดูลนี้มีนามธรรมของแพลตฟอร์มสําหรับเฟรมวิทยุ

สรุป

คําอธิบาย

anonymous enum{
  OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE = 127,
  OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE = 3,
  OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET = 2,
  OT_RADIO_BIT_RATE = 250000,
  OT_RADIO_BITS_PER_OCTET = 8,
  OT_RADIO_LQI_NONE = 0,
  OT_RADIO_RSSI_INVALID = 127,
  OT_RADIO_POWER_INVALID = 127
}
enum
anonymous enum{
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0 = 0,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0),
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2 = 2,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2)
}
enum
การแจงนับนี้จะระบุหน้าช่อง
anonymous enum{
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 1,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 10,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0x3ff << OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 11,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 26,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0xffff << OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN
}
enum
การแจงนับนี้จะกําหนดช่วงของช่วงความถี่
anonymous enum{
  OT_RADIO_CAPS_NONE = 0,
  OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT = 1 << 0,
  OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN = 1 << 1,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES = 1 << 2,
  OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF = 1 << 3,
  OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX = 1 << 4,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC = 1 << 5,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING = 1 << 6,
  OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING = 1 << 7
}
enum
การแจกแจงนี้จะกําหนดค่าคงที่ที่ใช้เพื่อระบุความสามารถของวิทยุที่แตกต่างกัน
anonymous enum{
  OT_IE_HEADER_SIZE = 2,
  OT_CSL_IE_SIZE = 4,
  OT_ACK_IE_MAX_SIZE = 16,
  OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE = 2
}
enum
การแจงนี้จะกําหนดค่าคงที่เกี่ยวกับขนาดของส่วนหัว IE ใน ACK
otRadioKeyType{
  OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY = 0,
  OT_KEY_TYPE_KEY_REF = 1
}
enum
การแจงนับนี้ระบุค่าคงที่ของประเภทคีย์
otRadioState enum
โครงสร้างนี้แสดงถึงสถานะของวิทยุ

พิมพ์ดีด

otExtAddress typedef
struct otExtAddress
โครงสร้างนี้จะแสดงที่อยู่ร่วมของ IEEE 802.15.4
otLinkMetrics typedef
struct otLinkMetrics
โครงสร้างนี้แสดงถึงเมตริกที่ระบุไว้สําหรับการค้นหา
otMacKey typedef
struct otMacKey
โดยโครงสร้างนี้จะแสดงคีย์ MAC
otMacKeyMaterial typedef
otMacKeyRef typedef
ประเภทนี้หมายถึงการอ้างอิงคีย์ MAC ที่ PSA ใช้
otPanId typedef
uint16_t
ประเภทนี้แสดงรหัส PAN ของ IEEE 802.15.4
otRadioCaps typedef
uint8_t
ประเภทนี้แสดงถึงความสามารถของวิทยุ
otRadioCoexMetrics typedef
การเปลี่ยนแปลงสถานะวิทยุมีดังต่อไปนี้
otRadioFrame typedef
struct otRadioFrame
โครงสร้างนี้แสดงถึงกรอบวิทยุ IEEE 802.15.4
otRadioIeInfo typedef
struct otRadioIeInfo
โครงสร้างนี้แสดงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IE (Information Element) ของ IEEE 802.15.4 ในเฟรมวิทยุ
otRadioState typedef
โครงสร้างนี้แสดงถึงสถานะของวิทยุ
otShortAddress typedef
uint16_t
ประเภทนี้แสดงที่อยู่แบบสั้นของ IEEE 802.15.4

ตัวแปร

OT_TOOL_PACKED_END

โครงสร้าง

otExtAddress

โครงสร้างนี้จะแสดงที่อยู่ร่วมของ IEEE 802.15.4

otLinkMetrics

โครงสร้างนี้แสดงถึงเมตริกที่ระบุไว้สําหรับการค้นหา

otMacKey

โดยโครงสร้างนี้จะแสดงคีย์ MAC

otMacKeyMaterial

โดยโครงสร้างนี้จะแสดงคีย์ MAC

otRadioCoexMetrics

การเปลี่ยนแปลงสถานะวิทยุมีดังต่อไปนี้

otRadioFrame

โครงสร้างนี้แสดงถึงกรอบวิทยุ IEEE 802.15.4

otRadioIeInfo

โครงสร้างนี้แสดงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IE (Information Element) ของ IEEE 802.15.4 ในเฟรมวิทยุ

คําอธิบาย

Enum ที่ไม่ระบุตัวตน

 anonymous enum
พร็อพเพอร์ตี้
OT_RADIO_BITS_PER_OCTET

จํานวนบิตต่ออ็อกเท็ต

OT_RADIO_BIT_RATE

2.4 GHz IEEE 802.15.4 (บิตต่อวินาที)

OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE

aMaxPHYPacketSize (IEEE 802.15.4-2006)

OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE

ขนาดต่ําสุดของเฟรม FCS + การควบคุม

OT_RADIO_LQI_NONE

ไม่รองรับการวัด LQI

OT_RADIO_POWER_INVALID

ค่าพลังงานไม่ถูกต้องหรือไม่รู้จัก

OT_RADIO_RSSI_INVALID

ค่า RSSI ไม่ถูกต้องหรือไม่รู้จัก

OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

Enum ที่ไม่ระบุตัวตน

 anonymous enum

การแจงนับนี้จะระบุหน้าช่อง

พร็อพเพอร์ตี้
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

Enum ที่ไม่ระบุตัวตน

 anonymous enum

การแจงนับนี้จะกําหนดช่วงของช่วงความถี่

พร็อพเพอร์ตี้
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

Enum ที่ไม่ระบุตัวตน

 anonymous enum

การแจกแจงนี้จะกําหนดค่าคงที่ที่ใช้เพื่อระบุความสามารถของวิทยุที่แตกต่างกัน

ดูotRadioCaps

พร็อพเพอร์ตี้
OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT

วิทยุรองรับเหตุการณ์ AckTime

OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF

วิทยุรองรับ Backoff CSMA สําหรับการส่งเฟรม (แต่ลองใหม่ไม่ได้)

OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN

วิทยุรองรับการสแกนหาพลังงาน

OT_RADIO_CAPS_NONE

วิทยุไม่รองรับความสามารถนี้

OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING

วิทยุรองรับ rx ในช่วงเวลาที่กําหนด

OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX

วิทยุรองรับการเปลี่ยนจากโหมดสลีปไปยังโหมด TX โดยตรงด้วย CSMA

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES

วิทยุรองรับตรรกะการลองใช้ซ้ําของ tx ด้วยการหลีกเลี่ยงการชน (CSMA)

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC

วิทยุรองรับการรักษาความปลอดภัยแบบ TX

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING

วิทยุสนับสนุน tx ในช่วงเวลาที่กําหนด

Enum ที่ไม่ระบุตัวตน

 anonymous enum

การแจงนี้จะกําหนดค่าคงที่เกี่ยวกับขนาดของส่วนหัว IE ใน ACK

พร็อพเพอร์ตี้
OT_ACK_IE_MAX_SIZE

ความยาวสูงสุดของส่วนหัว IE ใน ACK

OT_CSL_IE_SIZE

ขนาดของเนื้อหา CSL IE ในหน่วยไบต์

OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE

ความยาวสูงสุดของข้อมูลเมตริกลิงก์ใน IE ที่เจาะจงของผู้ให้บริการ

OT_IE_HEADER_SIZE

ขนาดของส่วนหัว IE ในหน่วยไบต์

ประเภทวิทยุ

 otRadioKeyType

การแจงนับนี้ระบุค่าคงที่ของประเภทคีย์

พร็อพเพอร์ตี้
OT_KEY_TYPE_KEY_REF

ใช้การอ้างอิงคีย์

OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY

ใช้คีย์ลิเทอรัล

สถานีวิทยุ

 otRadioState

โครงสร้างนี้แสดงถึงสถานะของวิทยุ

ในช่วงแรก วิทยุจะอยู่ในสถานะ "ปิดใช้"

พิมพ์ดีด

otExtAddress

struct otExtAddress otExtAddress

โครงสร้างนี้จะแสดงที่อยู่ร่วมของ IEEE 802.15.4

otLinkMetrics

struct otLinkMetrics otLinkMetrics

โครงสร้างนี้แสดงถึงเมตริกที่ระบุไว้สําหรับการค้นหา

คีย์ MacMac

struct otMacKey otMacKey

โดยโครงสร้างนี้จะแสดงคีย์ MAC

แป้นพิมพ์ MacatKey

struct otMacKeyMaterial otMacKeyMaterial

OTMacKeyRef

otCryptoKeyRef otMacKeyRef

ประเภทนี้หมายถึงการอ้างอิงคีย์ MAC ที่ PSA ใช้

otPanId

uint16_t otPanId

ประเภทนี้แสดงรหัส PAN ของ IEEE 802.15.4

หมวกวิทยุสื่อสาร

uint8_t otRadioCaps

ประเภทนี้แสดงถึงความสามารถของวิทยุ

ค่าจะเป็นช่องเล็กๆ ที่ระบุความสามารถที่วิทยุรองรับ ดูคําจํากัดความ OT_RADIO_CAPS_* รายการ

otRadioCoexMetrics

struct otRadioCoexMetrics otRadioCoexMetrics

การเปลี่ยนแปลงสถานะวิทยุมีดังต่อไปนี้

(เปิดวิทยุ) +---+ เปิดใช้() +-+ รับ() +---+ ส่งสัญญาณ() +----+ | |----->| |----->| |-------->| | | ปิดใช้แล้ว | | การนอนหลับ | | รับ | | ส่งสัญญาณ | | |<-----| |<-----| |<--------| | +----+ ปิดใช้งาน() +-+ Sleep() +---+ รับ() +----+ (ปิดวิทยุ) หรือส่งสัญญาณเสร็จสิ้น

ระหว่างคําสั่ง IEEE 802.15.4 คําสั่งการเปลี่ยน Sleep->Receive->การส่งข้อมูลจะถูกตัดให้สั้นลงเพื่อเปลี่ยนจาก Sleep to Transmit โดยตรงหากแพลตฟอร์มรองรับความสามารถ OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX โครงสร้างนี้เป็นเมตริกที่ใช้ควบคู่กับวิทยุ

เฟรมวิทยุ

struct otRadioFrame otRadioFrame

โครงสร้างนี้แสดงถึงกรอบวิทยุ IEEE 802.15.4

ข้อมูล otRadioIeInfo

struct otRadioIeInfo otRadioIeInfo

โครงสร้างนี้แสดงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IE (Information Element) ของ IEEE 802.15.4 ในเฟรมวิทยุ

สถานีวิทยุ

enum otRadioState otRadioState

โครงสร้างนี้แสดงถึงสถานะของวิทยุ

ในช่วงแรก วิทยุจะอยู่ในสถานะ "ปิดใช้"

ไม่สั้น

uint16_t otShortAddress

ประเภทนี้แสดงที่อยู่แบบสั้นของ IEEE 802.15.4

ตัวแปร

OT_TOOL_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otExtAddress OT_TOOL_PACKED_END

มาโคร

CSL_IE_HEADER_ที่เฉพาะเจาะจง_HI

 CSL_IE_HEADER_BYTES_HI 0x0d

แก้ไขส่วนหัว CSL IE ไบต์ที่ 2

CSL_IE_HEADER_BYTES_LO

 CSL_IE_HEADER_BYTES_LO 0x04

แก้ไขส่วนหัว CSL IE ไบต์แรก

OT_EXT_ADDRESS_SIZE

 OT_EXT_ADDRESS_SIZE 8

ขนาดที่อยู่ร่วมของ IEEE 802.15.4 (ไบต์)

ขนาด OT_MAC_KEY_SIZE

 OT_MAC_KEY_SIZE 16

ขนาดของคีย์ MAC ในหน่วยไบต์

OT_PANID_BDRIVECAST

 OT_PANID_BROADCAST 0xffff

รหัส PAN การออกอากาศ IEEE 802.15.4

OT_TOOL_PACKED_END

 OT_TOOL_PACKED_END

ตัวบ่งชี้เฉพาะคอมไพล์ที่สิ้นสุดคลาสหรือโครงสร้างที่ต่อเชื่อมแบบไบต์ต่อ

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล