otLinkMetrics

#include <radio.h>

نشان دهنده معیارهایی است که برای پرس و جو مشخص شده اند.

خلاصه

صفات عمومی

mLinkMargin
bool
حاشیه پیوند.
mLqi
bool
نشانگر کیفیت پیوند
mPduCount
bool
تعداد Pdu
mReserved
bool
رزرو شده، این برای دستگاه مرجع است.
mRssi
bool
نشانگر قدرت سیگنال دریافتی

صفات عمومی

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.