Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otLinkMetrics

#include <radio.h>

Cấu trúc này thể hiện chỉ số nào được chỉ định để truy vấn.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLinkMargin
bool
Lợi nhuận liên kết.
mLqi
bool
Chỉ báo chất lượng liên kết.
mPduCount
bool
Số lượng khách hàng tiềm năng.
mReserved
bool
Đặt trước, nội dung này dành cho thiết bị tham chiếu.
mRssi
bool
Chỉ báo cường độ tín hiệu.

Thuộc tính công khai

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.