با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

otExtAddress

#include <radio.h>

این ساختار نشان دهنده آدرس توسعه یافته IEEE 802.15.4 است.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [8]
uint8_t
IEEE 802.15.4 بایت آدرس توسعه یافته.

صفات عمومی

m8

uint8_t otExtAddress::m8[8]

IEEE 802.15.4 بایت آدرس توسعه یافته.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.