otExtAddress

#include <radio.h>

نشان دهنده IEEE 802.15.4 Extended Address است.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [8]
uint8_t
بایت های آدرس توسعه یافته IEEE 802.15.4.

صفات عمومی

m8

uint8_t otExtAddress::m8[8]

بایت های آدرس توسعه یافته IEEE 802.15.4.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.