Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

otExtAddress

#include <radio.h>

Cấu trúc này thể hiện Địa chỉ mở rộng IEEE 802.15.4.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m8[8]
uint8_t
IEEE 802.15.4 byte địa chỉ mở rộng.

Thuộc tính công khai

m8

uint8_t otExtAddress::m8[8]

IEEE 802.15.4 byte địa chỉ mở rộng.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.