otExtAddress

#include <radio.h>

Đại diện cho Địa chỉ mở rộng IEEE 802.15.4.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m8[8]
uint8_t
802.15.4 byte địa chỉ mở rộng theo chuẩn IEEE 802.15.4.

Thuộc tính công khai

m8

uint8_t otExtAddress::m8[8]

802.15.4 byte địa chỉ mở rộng theo chuẩn IEEE 802.15.4.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.