otRadioIeInfo

#include <radio.h>

اطلاعات مربوط به IEEE 802.15.4 Header IE (Information Element) یک فریم رادیویی را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mNetworkTimeOffset
int64_t
زمان تعدیل به زمان شبکه Thread.
mTimeIeOffset
uint8_t
زمان IE افست از شروع PSDU.
mTimeSyncSeq
uint8_t
دنباله همگام سازی زمان

صفات عمومی

mNetworkTimeOffset

int64_t otRadioIeInfo::mNetworkTimeOffset

زمان تعدیل به زمان شبکه Thread.

mTimeIeOffset

uint8_t otRadioIeInfo::mTimeIeOffset

زمان IE افست از شروع PSDU.

mTimeSyncSeq

uint8_t otRadioIeInfo::mTimeSyncSeq

دنباله همگام سازی زمان

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.