otMacKeyMaterial

#include <radio.h>

یک کلید MAC را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mKey
کلید به صورت تحت اللفظی ذخیره می شود.
mKeyMaterial
union otMacKeyMaterial::@23
mKeyRef
ارجاع به کلید ذخیره شده

صفات عمومی

mKey

otMacKey otMacKeyMaterial::mKey

کلید به صورت تحت اللفظی ذخیره می شود.

mKeyMaterial

union otMacKeyMaterial::@23 otMacKeyMaterial::mKeyMaterial

mKeyRef

otMacKeyRef otMacKeyMaterial::mKeyRef

ارجاع به کلید ذخیره شده

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.