Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

otHistoryTrackerIterator

#include <history_tracker.h>

Loại này thể hiện lặp lại thông qua danh sách lịch sử.

Tóm tắt

Các trường thuộc loại này bị mờ (dự kiến sẽ sử dụng trong lõi OpenThread) nên sẽ không được người gọi truy cập/sử dụng.

Trước khi sử dụng một biến lặp, bạn phải khởi chạy biến này bằng otHistoryTrackerInitIterator(),

Thuộc tính công khai

mData16
uint16_t
mData32
uint32_t

Thuộc tính công khai

mData16

uint16_t otHistoryTrackerIterator::mData16

mData32

uint32_t otHistoryTrackerIterator::mData32

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.