otHistoryTrackerIterator

#include <history_tracker.h>

Biểu thị một trình lặp để lặp lại qua danh sách nhật ký.

Tóm tắt

Các trường trong loại này không rõ ràng (dành cho lõi OpenThread sử dụng) và do đó phương thức gọi không được truy cập/sử dụng.

Trước khi sử dụng trình lặp, PHẢI được khởi tạo bằng otHistoryTrackerInitIterator(),

Thuộc tính công khai

mData16
uint16_t
mData32
uint32_t

Thuộc tính công khai

mData16

uint16_t otHistoryTrackerIterator::mData16

mData32

uint32_t otHistoryTrackerIterator::mData32

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.