otHistoryTrackerIterator

#include <history_tracker.h>

یک تکرار کننده را برای تکرار از طریق فهرست تاریخ نشان می دهد.

خلاصه

فیلدهای این نوع مات هستند (برای استفاده توسط هسته OpenThread در نظر گرفته شده است) و بنابراین نباید توسط تماس گیرنده دسترسی/استفاده شود.

قبل از استفاده از یک تکرار کننده، باید با استفاده از otHistoryTrackerInitIterator() مقداردهی اولیه شود.

صفات عمومی

mData16
uint16_t
mData32
uint32_t

صفات عمومی

mData16

uint16_t otHistoryTrackerIterator::mData16

mData32

uint32_t otHistoryTrackerIterator::mData32

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.