با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

otHistoryTrackerIterator

#include <history_tracker.h>

این نوع یک تکرار کننده را برای تکرار از طریق فهرست تاریخ نشان می دهد.

خلاصه

فیلدهای این نوع مات هستند (برای استفاده توسط هسته OpenThread در نظر گرفته شده است) و بنابراین نباید توسط تماس گیرنده دسترسی/استفاده شود.

قبل از استفاده از یک تکرار کننده، باید با استفاده از otHistoryTrackerInitIterator() مقداردهی اولیه شود.

صفات عمومی

mData16
uint16_t
mData32
uint32_t

صفات عمومی

mData16

uint16_t otHistoryTrackerIterator::mData16

mData32

uint32_t otHistoryTrackerIterator::mData32

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.