otNat64AddressMappingIterator

#include <nat64.h>

برای تکرار از طریق نگاشت آدرس NAT64 استفاده می شود.

خلاصه

فیلدهای این نوع مات هستند (فقط برای استفاده توسط OpenThread core در نظر گرفته شده است) و بنابراین نباید توسط تماس گیرنده به آنها دسترسی یا استفاده شود.

قبل از استفاده از یک تکرار کننده، باید با استفاده از otNat64AddressMappingIteratorInit() مقداردهی اولیه شود.

صفات عمومی

mPtr
void *

صفات عمومی

mPtr

void * otNat64AddressMappingIterator::mPtr

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.