otNat64AddressMappingIterator

#include <nat64.h>

משמש לאיטרציה באמצעות מיפויים של כתובות NAT64.

סיכום

השדות בסוג הזה אטומים (מיועדים לשימוש על ידי ליבת OpenThread בלבד) ולכן מבצע הקריאה החוזרת (caller) לא יכול לגשת אליהם או להשתמש בהם.

לפני השימוש באיטרטור, הוא חייב להיות מופעל באמצעות otNat64AddressMappingIteratorInit().

מאפיינים ציבוריים

mPtr
void *

מאפיינים ציבוריים

mPtr

void * otNat64AddressMappingIterator::mPtr

מקורות מידע

המקור של נושאי העזר של OpenThread API הוא קוד המקור, שזמין ב-GitHub. אפשר לקרוא מידע נוסף או לתרום למסמכי התיעוד שלנו בדף מקורות מידע.