otMessageQueue

#include <message.h>

แสดงคิวข้อความ OpenThread

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mData
void *
ข้อมูลทึบแสงซึ่งใช้โดยการติดตั้งใช้งาน

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mData

void * otMessageQueue::mData

ข้อมูลทึบแสงซึ่งใช้โดยการติดตั้งใช้งาน

แหล่งข้อมูล

หัวข้ออ้างอิง API ของ OpenThread จะมาจากซอร์สโค้ดซึ่งพร้อมใช้งานใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในเอกสารประกอบของเราได้ที่แหล่งข้อมูล