با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

otMessageQueue

#include <message.h>

این ساختار یک صف پیام OpenThread را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mData
void *
داده های مات استفاده شده توسط پیاده سازی.

صفات عمومی

mData

void * otMessageQueue::mData

داده های مات استفاده شده توسط پیاده سازی.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.