otMessageQueue

#include <message.h>

Đại diện cho hàng đợi tin nhắn OpenThread.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mData
void *
Dữ liệu mờ mà quá trình triển khai sử dụng.

Thuộc tính công khai

mData

void * otMessageQueue::mData

Dữ liệu mờ mà quá trình triển khai sử dụng.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.