otMessageQueueInfo

#include <message.h>

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคิวข้อความ

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mNumBuffers
uint16_t
จำนวนบัฟเฟอร์ข้อมูลที่ข้อความในคิวใช้
mNumMessages
uint16_t
จำนวนข้อความในคิว
mTotalBytes
uint32_t
จำนวนไบต์ทั้งหมดที่ข้อความทั้งหมดในคิวใช้

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mNumBuffers

uint16_t otMessageQueueInfo::mNumBuffers

จำนวนบัฟเฟอร์ข้อมูลที่ข้อความในคิวใช้

mNumMessages

uint16_t otMessageQueueInfo::mNumMessages

จำนวนข้อความในคิว

mTotalBytes

uint32_t otMessageQueueInfo::mTotalBytes

จำนวนไบต์ทั้งหมดที่ข้อความทั้งหมดในคิวใช้

แหล่งข้อมูล

หัวข้ออ้างอิง API ของ OpenThread จะมาจากซอร์สโค้ดซึ่งพร้อมใช้งานใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในเอกสารประกอบของเราได้ที่แหล่งข้อมูล