otMessageQueueInfo

#include <message.h>

اطلاعاتی را در مورد صف پیام نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mNumBuffers
uint16_t
تعداد بافرهای داده استفاده شده توسط پیام ها در صف.
mNumMessages
uint16_t
تعداد پیام های موجود در صف
mTotalBytes
uint32_t
تعداد کل بایت های استفاده شده توسط همه پیام های موجود در صف.

صفات عمومی

mNumBuffers

uint16_t otMessageQueueInfo::mNumBuffers

تعداد بافرهای داده استفاده شده توسط پیام ها در صف.

mNumMessages

uint16_t otMessageQueueInfo::mNumMessages

تعداد پیام های موجود در صف

mTotalBytes

uint32_t otMessageQueueInfo::mTotalBytes

تعداد کل بایت های استفاده شده توسط همه پیام های موجود در صف.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.