otMessageQueueInfo

#include <message.h>

Biểu thị thông tin về hàng đợi tin nhắn.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mNumBuffers
uint16_t
Số vùng đệm dữ liệu mà thông báo sử dụng trong hàng đợi.
mNumMessages
uint16_t
Số thư trong hàng đợi.
mTotalBytes
uint32_t
Tổng số byte mà tất cả thư đã sử dụng trong hàng đợi.

Thuộc tính công khai

mNumBuffers

uint16_t otMessageQueueInfo::mNumBuffers

Số vùng đệm dữ liệu mà thông báo sử dụng trong hàng đợi.

mNumMessages

uint16_t otMessageQueueInfo::mNumMessages

Số thư trong hàng đợi.

mTotalBytes

uint32_t otMessageQueueInfo::mTotalBytes

Tổng số byte mà tất cả thư đã sử dụng trong hàng đợi.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.